Destek Merkezi

e-Şirket ile ilgili destek almak için destek@eplatform.com.tr adresine mail gönderebilir veya 0850 277 77 72 nolu çağrı merkezini arayıp destek alabilirsiniz.

SIK SORULAN SORULAR

Muhasebe Nedir?

Bir işletmenin muhasebesine ait mali kayıtlara kaynak teşkil edecek verilerin yönetildiği ve UFRS destekli tek düzen hesap planı standartlarına uygun olarak geliştirilmiştir. Bünyesinde hesap yönetimi, cari hareket yönetimi, fatura / çek / senet yönetimi, stok yönetimi gibi modülleri içeren ve işletmeye ait özet ve detaylı ticari raporların sunulduğu, mevcut e-Dönüşüm uygulamaları ile tam entegre çalışan bir ticari yazılımdır.

Hesap Planı Nedir?

Muhasebe işlemlerinin kaydedilmesinde kullanılan ve standardize edilmiş hesapların yer aldığı listeye denir. Hesap Planı üzerinde Hesap Kodları yer almaktadır. Bu hesap kodları belirli bir sisteme ve mantığa göre oluşturulmuştur. Bu kapsamda, aynı hareketlerin daima aynı hesaplara kaydedilmesini sağlayan özel bir yapı söz konusudur. Hesap planındaki ana kodlar ve hesaplar değiştirilemez, fakat muhasebe yapısı oluşturulurken istenilen alt hesaplar seçilerek muhasebe kayıtlarında kullanabilirler. Standart Tek Düzen hesap planı Hesap Kodu ve Hesap Adı'ndan oluşmaktadır. Standarttaki ana hesap kodları 3 hanelidir. Fakat ihtiyaca göre alt hesaplar açılabilmektedir. Açılabilecek alt hesaplar için bir sınırlama yoktur.

Güncel Durum Ekranının Amacı Nedir?

Güncel durum ekranı, karmaşık hesaplamaların veya modellerin kısaca özetlenerek görsel unsurlarla gösterimini belirtmektedir. Bu kapsamda, Net Satışlar, Brüt Kar, Faaliyet Karı / Zararı, Net Kar, Brüt Kar / Net Satış Oranı, Toplam Alacak / Borç Oranı, Kur Değerleri, Stoklar, Toplam Alacaklar, Toplam Borçlar, EBIT vb. değerlerinin özetle gösterimi sağlanarak, görsel olarak kolayca algılanabilmesini sağlanmaktadır.

Cari Hesap Nedir?

Cari Hesap, bir şirketin mali veya ticari ilişkide bulunduğu alıcı, satıcı, banka vs. hesapların borç ve alacaklarının takibinin yapıldığı hesapları belirtmektedir. Cari hesap kartlarının kaydedildiği ve kart üzerindeki işlemlerin yapıldığı alt modüldür.

Cari Hesap Ekstresi Nedir?

Cari hesaplara ait hareketleri görüntülemek için Cari Hesap Ekstresi kullanılmaktadır. Cari Hesap Ekstresi, UI üzerinde Cari hesaba ait hareketlerin borç, alacak ve bakiye toplamlarının işlem bilgileri ile görüntülenebilmesi amacıyla tasarlanmıştır.

Alt Hesap Ekstresi Nedir?

Alt Hesap Ekstresi, hesap planındaki bütün hesaplara girilmiş işlemlerin, her hesap için ayrı olarak listelenmesini sağlamaktadır. Yani, hesap planında herhangi bir hesaba ait işlemlerin görüntülendiği rapordur. Alt hesapların yanı sıra hesapların da ayrıntıları raporlanabilmektedir. Seçilen tarih aralığında, hesap durumlarının takip edilebilmesi amacıyla tasarlanmıştır.

Fiş Hareketleri Nedir?

Muhasebe fişleri, firmalarda gerçekleşen ve para ile ölçülebilen mali işlemlerin, muhasebe diline çevrilerek, ilgili hesaplara işlenmesini sağlamaktır. Bu doğrultuda, fiş hareketleri alt modülü de hem manuel hem de otomatik oluşturulan fiş hareketlerinin ve detaylarının listelendiği alt modüldür.

Fatura Nedir?

Fatura, tedarikçilerin alıcılara sattıkları bir mal veya hizmet karşılığında düzenledikleri resmi evraklardır. Firmanın, Satıcılardan almış olduğu mala karşılık satıcının firmaya düzenlemiş olduğu fatura firma için alış faturasını, Firmanın, müşterilerisine satmış olduğu mal karşılığı düzenlemiş olduğu fatura ise satış faturasını belirtmektedir.

Muhasebe e-Dönüşüm ile Entegre midir?

İlgili fatura alt modülü; kağıt, e-fatura ve e-arşiv faturanın elektronik veya kağıt üretimini/takibini desteklemektedir.

Hangi Fatura Tiplerinde Fatura Kaydı Oluşturulabilmektedir?

Satış, İade, Tevkifat, İstisna, Özel Matrah ve İhraç Kayıtlı fatura tiplerinde fatura kaydı oluşturulabilmektedir.

Faturanın Muhasebeleşmesiyle Fiş Hareketi Otomatik Oluşuyor mu?

Fatura alt modülünde, faturanın oluşturmasını takip eden süreçte, fatura muhasebeleştirilerek otomatik fiş hareketi yaratılmaktadır.

İrsaliye Nedir?

İrsaliye, mal alış ve satışlarında malı sevk ederken stok çıkışları veya yolda sevk esnasında meydana gelecek hasarları tam tespit için ve mali konum açısından yolda ne tür mal taşındığını ve ne kadar mal çıkışı yapıldığını belgelemek üzere düzenlenen evraktır. İrsaliyele, Gelen irsaliye ve Giden irsaliye olarak gruplandırılır. Gelen irsaliye satıcılar tarafından düzenlenir. Giden irsaliye ise firmanın alıcılara düzenlediği irsaliyedir.

Sipariş Nedir?

Firmaların, bir mal almak ya da satmak için sadece takip amacıyla düzenledikleri formdur. Firma, satış öncesi sipariş işlemlerini bu alt modülden takip edebilecektir. Siparişler, alınan sipariş ve verilen sipariş olarak ikiye ayrılmaktadır. Firma, satıcılara stok siparişinde bulunursa alınan sipariş, alıcılar firmadan siparişte bulunursa verilen sipariş olarak nitelendirilir.

Alacak/Borç Çekleri Süreci Nasıl Olmaktadır?

Alacak Çekleri, Müşterinin bankadan aldığı çek defterinden kesip bize verdiği çeklerdir. Çek modülü ile, alacak çeklerinin sistemde kaydedilmesi, muhasebeleştirilmesi, pozisyon değişikliği ve takip edilebilmesi amaçlanmaktadır. Borç çekleri, bankadan aldığımız çek defterinden kesip, bizden alacaklı olan kişi ve kurumlara verdiğimiz çeklerdir.Borç çeklerinin sistemde kaydedilmesi, muhasebeleştirilmesi, pozisyon değişikliği ve ilgili kayıtların takip edilebilmesi amaçlanmaktadır.

Alacak/Borç Çekleri Tek Tek mi, Bordro Olarak Kaydedilebilir mi?

Alacak/Borç Çekleri, sisteme tek tek veya toplu olarak kaydedilecektir. Bu sebeple ekran, 2 ayrı tab'a ayrılmıştır: "Çek" ve "Bordro".

Alacak/Borç Senetleri Süreci Nasıl Olmaktadır?

Bir kişinin (gerçek ya da tüzel) diğer bir kişiden alacağı olduğunu belirten hukuki belgedir. Senet modülü ile, alacak senetlerinin sistemde kaydedilmesi, muhasebeleştirilmesi, pozisyon değişikliği ve takip edilebilmesi amaçlanmaktadır. Senet, satılan bir mal veya hizmetin tutarları peşin ödenmeyip gelecek bir tarihte ödenmesi için düzenlenen bir belgedir. Borç senetleri ise borcumuza karşılık düzenleyip verdiğimiz, bedelini daha sonraki bir zamanda ödeyeceğimiz senetleri belirtmektedir. Bu kapsamda, bahsedilen borç senetleri, bizim ödeyeceğimiz senetlerdir.Borç Senetleri modülü ile, borç senetlerinin sistemde kaydedilmesi, muhasebeleştirilmesi, pozisyon değişikliği ve ilgili kayıtların takip edilebilmesi amaçlanmaktadır.

Stok Hareketleri Takip Edilebilir mi?

Stoklar üzerinde yapılan bütün stok hareketlerinin listelendiği ve yeni stok giriş çıkışının yapıldığı alt modüldür. Stoklar üzerinde gerçekleştirilen bütün giriş ve çıkış işlemleri bu bölümde listelenmektedir.

Stok Bakiyeleri Takip Edilebilir mi?

Stok kartı tanımlanmış stok için manuel veya irsaliye/fatura muhasebeleşmesiyle oluşan stok hareketleri sonucu, o stokta kalan bakiyeyi depo bazında gösteren alt modüldür. Stok Bakiyeleri bu alt modül altında takip edilebilir.

Stok Nedir?

Ticari işletmelerin Satış için ellerinde hazır bulundurdukları malzemelere Stok adı verilmektedir.

Hangi Tür Stok Karları Tanımalanabilir?

İşletme, satmak, üretimde kullanmak veya tüketmek amacıyla edindiği, Ticari Mal, Yarı Mamul, Mamul, Hammadde, Yardımcı Malzeme ve Diğer olarak tanımlanabilecek stok kartlarını bu ekranda tanımlanabilecektir.

Stok Takibinin Yapılması Mümkün Olmayan İşlemler ve Hizmetler Nasıl Takip Edilecektir?

Alınan veya satılan malların takibi, stok kartları üzerinden yapılmaktadır. Ancak hizmet sektöründe veya hizmet alım satışı durumlarında yapılan mal değil hizmettir. Takip edilen de hizmettir. Bu nedenle alınan ya da satılan hizmetlere ait işlemlerin takip edilebilmesi için Hizmet Kartları alt modülü kullanılmaktadır. Bu doğrultuda, stok takibinin yapılması mümkün olmayan işlemler ve hizmetler, hizmet kartları ile takip edilebilir.

Depo Tanımlaması Nedir?

Belirli nokta veya noktalardan gelen ürünlerin teslim alınıp, belirli bir süre korunup, belirli nokta veya noktalara gönderilmek üzere hazırlanmasıdır. Bu kapsamda, manuel stok girişi-çıkışı veya irsaliye/fatura oluşturulacağı aşamada stok hareketlerinin oluşturulabilmesi için seçilecek depolar bu alt modülde listelenmektedir.

Mizan Raporunun Amacı Nedir?

Hesapların belirli tarihlerde, borç ve alacak toplamlarıyla bakiyelerinin tabloya toplu olarak yazılmasıyla oluşan özet bir tablodur. Mizan, hesapların gerçek duruma uygunluğunu, kurallara göre çalıştığının kontrol edilmesini de sağlamaktadır. Hesapların borç ve alacak kısımlarının toplamlarını almak ve fazla olan taraftan eksik olanı çıkararak kalan bakiyeyi bulmak amaçlanmaktadır. Eğer hesabın, borç tarafı fazla ise hesap borç kalanı, alacak fazla ise hesap alacak kalanı veriyor demektir.

Bilanço Raporunun Amacı Nedir?

İşletmenin belli bir tarihteki varlıklarını ve bu varlıkların sağlandığı kaynaklarını gösteren mali bir tablodur. İşletmenin bir dönemine ait finansal ve ekonomik faaliyetlerini gösteren, aktif ve pasif olmak üzere iki tablodan oluşan mali tablodur.

Gelir Tablosunun Amacı Nedir?

İşletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği dönem net kârı veya zararını gösteren bir tablodur.

Muhasebe Üzerinden e-Deftere Yüklenme Yapabilmek Üzere Veri Dışarı Nasıl Aktarılır?

Fiş Yönetimi > Fiş Hareketleri alt modülü altında yer alan ekran üzerinde “e-Defter için İndir” butonuna tıklanarak açılan pop-up ekranda tarih seçilerek txt. dosya masa üstüne kaydedilir. Kaydedilen dosya zip olarak kaydedilerek, e-Dönüşüm portali üzerinden ilgili dosya eklenir.

Cari Hesaplar için hesap ayarları tanımlaması neden önemlidir?

İlgili Cari hesabın, Alıcı ve/veya Satıcı olarak seçilerek, hangi alt hesapla eşleşeceğinin tanımlandığı ekrandır. Tanımlanan Cari için hesap ayarlarından alt hesap eşlemesi yapılmazsa, fatura muhasebeleştirilemez, çek/senet ekranlarında, ilgili cari seçilemez ve işlem yapılamaz.

Cari Hesap silinememe sebepleri nedir?

Cari hesap ile ilgili herhangi bir işlemde fiş hareketi oluşmuşsa veya ilgili cari hesap için muhasebeleşmemiş fatura, irsaliye kaydı varsa ilgili cari hesap silinemez.

Kullanım Detayı nasıl hesaplanır?

Kullanım detay sayfasında günlük olarak firmanın kullanıcıları için adam / gün hesabı yapılır. Adam / gün hesabı için Aylık Kullanım (Gün) kolonundaki değerler toplanır ve hangi gün için hesaplama yapıyorsanız o güne bölünür. Aylık Kullanım (Gün) değeri kullanıcının kaç gün aktif olduğu sayılarak bulunur.

Pasif kullanıcılar faturalanır mı?

Hayır pasif kullanıcılar faturalanmaz ancak kullanıcının aktif durumdan pasif duruma geçmeleri 1 kayıt ile gösterilip faturalandırılmaktadır. Yeni bir aktif durumdan pasif duruma geçiş işlemi için yeni satırda kayıt gösterilir.

Aynı kullanıcı gün içerisinde birden fazla defa aktif – pasif olursa faturalama nasıl olacaktır?

Kullanıcı gün içerisinde birden fazla kez aktif ve pasif olabilir, Hesaplamada o gün için 1 sayılmaktadır.

Kullanım Detayı’ndan hangi ürünlerime ait fatura detayına ulaşabilirim?

Muhasebe ürününe ait detaylara ulaşılabilir. Kullandığınız diğer ürünlerin detayı için destek@eplatform.com.tr adresinden bilgi alabilirsiniz.

Muhasebe ürünü İnternet Explorer’ın hangi sürümlerinde çalışmaktadır?

Muhasebe uygulamasına internet explorer üzerinden erişim sağlayabilmek için explorer sürümünün 11.1 ve üzeri olması gerekmektedir.

e-Fatura Nedir?

E-Fatura, belirli bir formatta standart hale getirilmiş, değiştirilemez bir şekilde mühürlenmiş, satıcı ve alıcı arasında güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan elektronik belgedir.

E-fatura kapsamında olmama rağmen, yasal süresi içerisinde uygulamaya geçmezsem cezası nedir?

Zorunluluk kapsamında olup e-fatura uygulamasına belirtilen tarihte geçmeyen mükellefler Vergi Usul Kanununun ceza hükümleri tatbik olunacaktır.

Mali mühür nedir?

Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılacak düzenlemeler çerçevesinde kullanılmak üzere, tüzel kişi ve diğer kurum, kuruluş ve işletmelere ait veri bütünlüğünün, kaynağın ve içeriğin garanti altına alınması ile gerekli durumlarda gizliliğin sağlanması fonksiyonlarının yerine getirilmesi amacı ile oluşturulan Mali Mühür, Başkanlık adına TÜBİTAK-UEKAE tarafından kurulan elektronik sertifika alt yapısını ifade etmektedir.

Aynı holding bünyesindeki birden fazla firmanın mali mührünün tek bir akıllı karta yüklenmesi mevzuat anlamında mümkün müdür?

Aynı holding bünyesinde de olsa farklı firmaların tek bir akıllı karta mali mühürlerini yüklenmesi mümkün değildir. Ancak, kurumumuz tarafından HSM cihazına kurumunuzun mali mühür sertifikası yüklenebilir. Birden fazla kişi bu tek HSM cihazına, erişim hakları ayarlanmış farklı bilgisayarlardan aynı anda Elektronik Mali Mühür Sertifikasını kullanabilirler.

E-fatura uygulamasına nasıl dahil olabilirim?

Mali mührünüz temin edildikten sonra, GİB’e e-Fatura başvurusu yapılır. Daha sonra geliştirmiş olduğumuz başvuru uygulamamızdan ePlatform tarafına başvuru yapılır ve portal hesabınız açılır. Yapılan başvuruyu onayladıktan sonra da GİB tarafındaki hesabınız açılır.

E-fatura uygulamasına geçtikten sonra kâğıt fatura düzenleyemez miyim?

E-fatura uygulamasına geçtikten sonra sisteme dahil olan firmalara e-fatura, dahil olmayan firmalara ise kağıt fatura göndermeniz gerekmektedir. Bu nedenle fatura alıcısının sisteme dahil olup olmadığının kontrolü fatura oluşturulmadan önce mükellef tarafından yapılmalıdır.

Kimlere kağıt, kime e-fatura keseceğimi nasıl bileceğim?

E-Fatura uygulamasına dahil olan firmaların listesini GİB, www.efatura.gov.tr sitesinde düzenli olarak yayınlamaktadır. EPLATFORM web servisler aracılığıyla bu listeleri GİB’den düzenli olarak 60 dk aralıklarla güncellemektedir.

E-fatura uygulamasına dahil olmayan bir firmaya e-fatura göndermem teknik olarak mümkün mü?

Hayır. GİB e ftura uygulamasına dahil olmayan bir firmaya e-Fatura gönderilmesine müsaade etmemektedir.

GİB’den alacağım mali mührü nasıl kullanacağım? Mali mühür almasam olur mu?

E-fatura uygulamasına dahil olmak için mali mühür almak zorunludur. EPLATFORM e-fatura uygulamasında mali mührünüzü sadece EPLATFORM tarafından GİB’e gönderilecek olan başvuru dosyanızı imzalamak için kullanacaksınız. Faturalarınız ise EPLATFORM’a ait mali mühür ile imzalanacaktır. Doğrudan entegrasyon veya GİB Portal yöntemi ile e-Fatura uygulamasına dahil olmanız durumunda ise firmanıza ait mali mührü kullanmanız gerekmektedir.

EPLATFORM e-fatura portalı ile GİB portalı arasındaki farklar nelerdir?

EPLATFORM e-fatura portalı çok sayıda kullanıcıya erişim yetkisi vermekte olup, saklama yine EPLATORM tarafından yapılmaktadır. GİB platformu ise sadece tek kullanıcıya giriş yetkisi vermekte olup, müşteri adına saklama yapmamaktadır. Bu nedenle GİB platformunu kullanan müşterinin ayrıca saklama işlemini kendisinin gerçekleştirmesi gerekmektedir. EPLATFORM e-fatura portalı çok sayıda fatura alan/gönderen firmalar için uygun olmakla birlikte, GİB platformu az sayıda fatura gönderip alan firmalar için uygundur.

Aynı anda birden fazla özel entegratör ile çalışabilir miyim?

Yasal olarak aynı anda birden fazla özel entegratör ile e-Fatura uygulamasına dahil olmak mümkündür.

GİB portalini kullanırken, özel entegratör yöntemine geçmek istersem ne yapmam gerekir?

GİB, özel entegratör aracılığıyla firmanıza ait mali mühür ile imzalanmış başvuru dosyasını alması halinde, otomatik olarak GİB portal hesabınızı kapatıp, özel entegratör hesabınızı aktive etmektedir.

Zorunluluk kapsamında olmasına rağmen fatura keseceğim firma e-fatura uygulamasına dahil olmamış ise, bu firmaya kağıt fatura kestiğim için benim bir sorumluluğum olur mu?

Hayır, Bu durumda firmanızın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Zaten e-fatura uygulamasında bulunmayan bir firmaya e-fatura göndermeniz teknik olarak mümkün değildir.

Gönderdiğim faturaların yerine ulaşıp ulaşmadığımdan nasıl emin olabilir mi?

Gönderdiğiniz faturaların akıbeti ile ilgili olarak eplatform tarafından firmanıza bir bilgilendirme mesajı gönderilmektedir. Ayrıca e fatura portalı üzerinde yer alan “Giden faturalar” menüsünde bu bilgilere yer verilmektedir.

Temel ve ticari fatura arasındaki fark nedir?

Ticari faturayı ise yedi gün içerisinde onaylamanız veya reddetmeniz gerekmektedir. Temel faturayı reddetmek mümkün değildir. Bu nedenle müşterilerinizle aranızda yapacağınız ticarette temel mi yoksa ticari fatura mı keseceğiniz konusunda önceden aranızda anlaşmanız gerekmektedir.

E-fatura uygulamasında sadece ticari fatura senaryosunu kullanabilir miyiz?

GİB’e temel fatura senaryosu ile gelen faturaları almamak istediğimizi talep etsek bu talebimiz gerçekleşebilir mi? Ticari ihtiyaçlar göz önünde tutularak Ticari Fatura Senaryosu oluşturulmuştur. Ticari fatura Senaryosunda fatura kabul, red ve iade işlemleri tamamen mesajlaşma platformu üzerinden gerçekleştirilecektir. Ticari fatura senaryosunun kullanımı ancak tarafların anlaşmış olmasına bağlıdır. Temel fatura senaryosunun bir talebe bağlı olarak kaldırılması mümkün değildir.

Temel senaryo ile gelen faturayı nasıl iptal edebilirim?

Firmanıza gönderilen bir temel faturayı kabul etmek istememeniz durumunda harici yollarla iptali yapılabilmektedir. Ayrıntılar için mali müşavirinizden bilgi alınız.

Zorunluluk kapsamında değilim? Yine de e-fatura uygulamasına kendi isteğim ile dahil olabilir miyim?

Evet. İsteğe bağlı olarak e-Fatura uygulamasına dahil olmak mümkündür.

Entegrasyon yapan bir mükellefin özel entegratörle anlaşma yapması durumun da nasıl bir işleyiş söz konusu olacaktır?

Gelir İdaresi Başkanlığına verecekleri bir dilekçe ile entegrasyon hesapları kapatılacak ve özel entegratör vasıtasıyla fatura alışverişi yapacaklardır.

Saklanan e faturalarımı istersem bir disk ile teslim alabilir miyim?

Evet. Arşivde bulunan faturaları talep etmeniz halinde teslim almanız mümkündür. Bu durumda eplatform fatura arşivinizi bir diske kaydederek size verecektir. Sözleşmenin bitmesi durumunda 2 ay içinde zorunlu olarak verileriniz tarafınıza teslim edilmekte olup teslim tarihi sonrası saklama, muhafaza ve verilerin doğruluğu ile ilgili sorumluluk tarafınıza ait olmaktadır.

Saklama olmaksızın Sadece e fatura hizmetini alabilir miyim?

Hayır, e-Fatura uygulamasında saklama hizmetini birlikte ücretlendirilmektedir.

Sadece e fatura saklama hizmeti alabilir miyiz?

Evet. Bunun için gelen veya giden faturalarınızın bir nüshasını zip dosyası olarak ePlatform portalına yüklemeniz gerekmektedir.

Faturaların güvenliği ne şekilde sağlanmaktadır?

Doruknet alt yapısıyla İstanbul, Antalya ve İzmir olmak üzere 3 Data merkezinde veriler güvenli şekilde saklanmaktadır.

Faturalar kim tarafından saklanacaktır?

Faturalar, Özel Entegratör tarafından da sözleşme kuralları gereği muhafaza edilecek olmakla birlikte, bunların mükelleflerce kendi bilgi işlem sistemlerine indirilerek muhafaza edilmesi de mümkündür.

e-Defter nedir?

Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür.

Kimler zorunlu olarak e-Deftere geçmelidir?

421 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre zorunluluk kapsamına giren mükellef grupları aşağıda yer almaktadır. a) 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar. b) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar. Bu mükellef grupları zorunlu olarak e-defter uygulamasına geçmelidir.

e-Deftere geçmek ne kadar sürer?

Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvuruda bulunduktan sizin belirtmiş olduğunuz iletişim bilgisine geri dönüş sağlanacak ve hangi tarihte itibaren e-defter oluşturabileceğiniz bilgisi verilecektir.

Hangi defterler e-Defter olarak tutulabilir?

Bu sitede format ve standartları duyurulan defterler e-defter olarak tutulabilir. Bugün itibariyle Yevmiye defteri ve büyük defterin format ve standardı duyurulmuştur.

e-Fatura kullanıcısı olmadan, e-Defter kullanıcısı olabilir miyim?

1 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde yapılan değişiklik ile e-Defter uygulamasının ön koşullarından olan e-Fatura kullanıcısı olma zorunluluğu kaldırılmıştır. Yani e-Fatura kayıtlı kullanıcısı olmadan e-Defter uygulamasından yararlanılabilir.

e-Defter Saklama nasıl yapılır?

1 sıra numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğ’de defterler her firmanın kendi bilgi işlem sistemlerinde saklanması zorunludur. Alternatif olarak e-defter saklama hizmeti sağlayan entegratör firmalarda da saklanabilir.

e-Defteri nasıl oluşturabilirim?

e-Defter, Başkanlıkça açıklanan format ve standartlara uygun üretilmiş ve uyumluluk testini geçerek www.edefter.gov.tr adresinden ilan edilen yazılımlar aracılığı ile oluşturulur.

Anonim ve limited şirketlerin e-defter tutabilmesinin şartları nelerdir?

- Mali mührünü temin etmiş, - E-Defter tutma, kaydetme, onaylama, saklama ve ibrazında kullanılacak yazılımın uyumluluk onayı almış bir yazılıma sahip olan anonim ve limited şirketler, yapacakları başvurunun kabul edilmesi halinde e-defter tutma hakkına sahip olacaklardır.

Hem kağıt ortamında hem de e-defter düzenlemek mümkün mü?

Hem kağıt ortamında hem de elektronik defterin bir arada tutulması mümkün değildir.

Defterlerin doğru şekilde düzenlenip düzenlenmediği nasıl kontrol edilebilir?

Mükelleflerin defterlerini oluşturma aşamasında kayıtlardaki hata ve eksikliklerin bulunmasına ve raporlanmasına imkân veren oto kontrol mekanizmasına sahip bir çözüm tercih etmeleri gerekmektedir.

e-Defter beratı nedir?

Elektronik Defter Genel Tebliği’nde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde, elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin olarak, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun bilgileri içeren ve Gelir İdaresi Başkanlığı mali mühür ile onaylanmış elektronik dosyadır.

e-Defterin ve beratının Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun şekilde oluşturulması ve saklanması sorumluluğu kimdedir?

E-Defter tutmada kullanılan yazılımların, www.edefter.gov.tr adresinde yayınlanan kılavuzlarda belirtilen format, standartlar ve diğer teknik hususları sağlaması gerekmekle birlikte E-Defteri yasal olarak geçerli, değişmezliğini garanti altına alan, gerekli görülüyorsa yedekli şekilde saklamak ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından talep edildiğinde ibraz etmek mükellefin sorumluluğundadır.

Gerçek kişilerin e-Defter tutabilmesinin şartları nelerdir?

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde güvenli elektronik imza veya Mali Mühür temin etmiş, e-Defter tutma, kaydetme, onaylama, saklama ve ibrazında kullanılacak yazılımın uyumluluk onayı almış bir yazılıma sahip olan gerçek kişiler, yapacakları başvurunun kabul edilmesi halinde e-defter tutma hakkına sahip olacaklardır.

e-Defteri nasıl oluşturabilirim?

e-Defter, Başkanlıkça açıklanan format ve standartlara uygun üretilmiş ve uyumluluk testini geçerek www.edefter.gov.tr adresinden ilan edilen yazılımlar aracılığı ile oluşturulur.

e-Defter açılış ve kapanış onayları ne zaman yapılır?

Hesap döneminin ilk ayına ilişkin olarak alınan elektronik defter beratı açılış, hesap döneminin son ayına ilişkin olarak alınan elektronik defter beratı da kapanış onayını ifade eder.

e-Defter yazılımlarının uyumluluğu ne demektir?

Uyumluluk, e-defter tutmada kullanılan yazılımların, www.edefter.gov.tr adresinde yayınlanan kılavuzlarda belirtilen format, standartlar ve diğer teknik hususları sağlamasını ifade eder. Bir yazılımın uyumlu yazılım olması için Başkanlıkça yapılacak testleri başarı ile geçmesi gerekmektedir.

Zaman damgası nedir? Nereden temin edilir? Kullanılması zorunlu mudur?

Zaman Damgası, belli bir verinin belirtilen bir tarihte var olduğunu kanıtlayan araçtır. Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) e-Defter sisteminde bir sorun oluşması ve yasal sürenin sonunda yüklenmeye çalışılan beratların GİB e-Defter uygulamasına yüklenememesi durumunda, bu beratlara mali mührünün yanı sıra zaman damgası eklenmelidir. GİB sisteminde oluşan sorun giderildiğinde zaman damgalı saklanan berat GİB e-defter uygulamasına yüklenmeli ve GİB imzalı berat indirilmelidir. Yasal sürelerde beratı oluşturduğunuzun anlaşılması açısından zaman damgalı berat ispat aracı olarak kullanılacaktır. Sadece beratların zaman damgalı olması yeterlidir. Elektronik defterlerin zaman damgalı olma zorunluluğu yoktur. Zaman damgası adet (kontör) bazındadır. Her bir berata konulan zaman damgası bir kontör olarak adlandırılır. Defterlere de zaman damgası eklenmek zorunlu değildir. Ancak yine de kullanıcı tercihen eklemek isterse, burada zaman damgası sayfa sayısına göre değil, defter parçasının kendisine eklenmektedir. Dolayısıyla her defter parçasına konulan zaman damgası da bir kontör olarak hesabınızdan düşmektedir.

e-Defter Beratı oluşturma sürecinde muhasebe kayıtlarım da Gelir İdaresi Başkanlığına aktarılacak mı?

e-Defter muhasebe kayıtları Gelir İdaresi Başkanlığına aktarılmayacaktır. Tebliğ kapsamında elektronik imzalı veya mali mühürlü olarak e-Defter Beratı ile birlikte mükellef nezdinde saklanacaktır

e-İmza Ve Mali Mühür Arasındaki Fark Nedir?

e-İmza kişiye verilmekte olup, kişinin ıslak imzasına karşılık gelmektedir. Mali mühür ise firma ya verilir, firma yetkilisi taahhüdü ile firma için oluşturulmuştur.

İsteğe bağlı e-defter başvurusu mümkün müdür?

Gönüllü olarak e-defter uygulamasına başvurmak mümkündür. Gönüllü olarak e-Deftere geçmek isteyen mükellefler https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/ linkinden başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvuru sırasında gerçek kişiler elektronik imza veya mali mühür, tüzel kişiler mali mühür kullanmalıdır.

ePlatform ile e-Deftere geçmek için ne yapmalıyım?

e-Defter uygulamasına geçmek için ePlatform ile anlaşıp başkanlığın http://www.edefter.gov.tr/basvuru.html adresindeki başvuru formunu doldurmanız gerekmektedir. Bu formu doldururken dikkat etmeniz gereken husus ise ‘’Uyumlu Yazılım’’ alanında ePlatform 1.0.0.0 seçeneği seçilmelidir. Ayrıntılı bilgi için e-Defter başvuru kılavuzunu inceleyeniz. GİB tarafına e-Defter başvurusu yapıldıktan sonra, ePlatform başvuru uygulamasından da e-Defter başvurusu yapılması gerekmektedir.

e-Arşiv Fatura nedir?

e-Arşiv Fatura, e-fatura uygulaması dışında kalanlara kâğıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkân tanıyan uygulamadır. e-Arşiv Fatura uygulamasına geçen mükelleflerin matbu fatura düzenlemesi sona ereceğinden anlaşmalı matbaada fatura bastırmasına gerek olmayacaktır.

e-Arşiv Fatura kullanmak kimlere zorunludur?

İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler en geç 1/1/2016 tarihine kadar e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorundadır. Kapsam dışında kalan ve gönüllü olarak e-Arşiv Fatura kullanıcısı olmak isteyen bütün mükellefler e-Arşiv Fatura Uygulaması kapsamında faturalarını elektronik ortamda oluşturabilirler. Tebliğde belirlenen şartlar çerçevesinde müşterilerine faturaları elektronik ortamda gönderebilirler.

e-Arşiv Fatura uygulamasından nasıl yararlanabilirim?

Uygulamadan yararlanmak için mükelleflerin 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olmaları gerekmektedir.

e-Arşiv Fatura uygulamasına başvuru yöntemleri nelerdir?

e-Arşiv Fatura uygulamasını Başkanlıktan e-Arşiv Fatura izni almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemi üzerinde kullanmak isteyen mükellefler, doğrudan özel entegratöre başvuracak olup ayrıca başkanlığa başvuruda bulunmazlar. e-Arşiv Fatura hizmetini özel entegratör vasıtasıyla alan mükellefler, fatura ve elektronik arşiv raporlarında özel entegratörün mali mühürünün ve zaman damgasının kullanılmasını talep edebilirler.

e-Arşiv Fatura uygulamasına neden isteğe bağlı geçmeliyim?

Kapsam dışında kalan ve gönüllü olarak e-Arşiv Fatura kullanıcısı olmak isteyen bütün mükellefler e-Arşiv Fatura Uygulaması kapsamında faturalarını elektronik ortamda oluşturabilirler. Tebliğde belirlenen şartlar çerçevesinde müşterilerine faturaları elektronik ortamda gönderebilirler. Elektronik Arşiv uygulaması, çok sayıda fatura kesen tüm firmalar için fatura oluşturma, kargolama ve arşivlemede büyük tasarruf sağlamaktadır. e-Arşiv Fatura uygulaması sayesinde firmalar kağıt fatura gönderme maliyetini ortadan kaldırabilir ve faturanın 2.nüshasını elektronik olarak saklayarak arşivleme maliyetini azaltabilirler.

e-Arşiv Fatura uygulaması kapsamında, e-faturaları mı saklayabilir miyim?

e-Arşiv Fatura uygulaması, sadece saklama hizmeti veren bir uygulama değildir. Bu sebeple, e-Arşiv Fatura uygulaması kapsamında, sadece e-Fatura kapsamı dışında kalan faturalar oluşturulup imzalanıp saklanabilmektedir. Başka herhangi bir belge türü saklanamamaktadır.

Zaman damgası nedir? e-Arşiv Fatura kapsamında zaman damgası temin etmek zorunda mıyım?

Bir elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve/veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından doğrulama kaydıdır. Zaman Damgaları belli bir verinin belirtilen bir tarihte var olduğunu kanıtlarlar. e-Arşiv Fatura sisteminde zaman damgası sorumluluğu özel entegratöre ait olduğu için mükellefler tarafından zaman damgası temin edilmesine gerek bulunmamaktadır.

İnternet Üzerinden Bilet, Sigorta Poliçesi vb. Satış Yapanlar e-Arşiv Fatura’ya Geçmek Zorunda mıdır?

Hayır. Internet üzerinden yaptıkları satışlarda münhasıran bilet, sigorta poliçesi vb. belgeleri düzenleyenler zorunluluk kapsamı dışındadır.

Yurtdışı firmalarına e-Arşiv Fatura oluşturabilir miyiz?

e-Arşiv Fatura Uygulamasına kayıtlı mükellefler; e-fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflere, nihai tüketicilere ve yurt dışındaki müşterilerine e-Arşiv Fatura uygulaması kapsamında elektronik fatura düzenlerler.

e-Arşiv Faturada Raporlama Zorunluluğunun kapsamı nedir?

e-Arşiv Fatura izni alan mükellefler ve e-Arşiv Fatura hizmeti veren özel entegratörler, düzenledikleri elektronik belgelere ilişkin olarak, Başkanlığın www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan standartlara uygun e-Arşiv Fatura Raporunu mali mühür ya da NES ile zaman damgalı olarak onaylamak ve e-Arşiv Fatura kılavuzunda açıklanan yöntem veya yöntemlerle Başkanlık sistemine aktarmak zorundadır. e-Arşiv Fatura uygulamasından faydalanan mükellefler, oluşturdukları ikinci nüsha elektronik belgelerini ve e-Arşiv Fatura Raporlarını birbirleriyle ilişkili şekilde, vergi kanunları ve diğer kanuni düzenlemelerin kâğıt nüshalar için öngörmüş olduğu süreler dâhilinde muhafaza ve istenildiğinde ibraz etmekle yükümlüdür. Elektronik belge ve raporların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde muhafaza edilmesi zorunlu olup, mükellefler yurt dışında ikincil bir arşivleme de yapabileceklerdir. İzin alan mükellefler, ikinci nüsha elektronik belgelerini ve e-Arşiv Fatura Raporlarını kendi bilgi işlem sistemlerinde muhafaza ederler. Ancak istenmesi halinde Başkanlıktan saklama izni almış kuruluşlarda da muhafaza ödevi yerine getirilebilir. e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükellefleri adlarına düzenlenen faturaları kâğıt ortamda almak ve saklamak zorundadır. e-Arşiv Fatura mükellefi olan firmaların her ayın 15.gününe kadar bir önceki ayın raporunu göndermeleri gerekir. ( Örn: Ocak Ayı raporu Şubat Ayının 15.gününe kadar)

e-Arşiv Fatura irsaliye yerine geçer mi?

Ödeme Kaydedici Cihazlar üzerinden gerçekleştirilen ve e-Fatura veya elektronik arşiv faturası ile belgelendirilen satışlarda, ödeme kaydedici cihazlardan (yeni nesil dâhil) düzenlenecek bilgi fişi, satış anında düzenlenmek ve satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanmak şartıyla irsaliye yerine geçecektir. E arşiv olarak düzenlene faturaların irsaliye yerine geçebilmesi için “irsaliye yerine geçer “ifadesi fatura içerisinde yer almalıdır.

e-Arşiv Faturalarının Teslim Süreci nasıl işler?

Mükellefler e-Arşiv Fatura Uygulaması kapsamında elektronik belge biçiminde oluşturdukları faturayı vergi mükellefi olmayanlarda uygulanan istisna haricinde alıcısına kâğıt ortamında teslim ederler. Vergi mükellefi olmayanlara düzenlenen fatura, alıcının rızasına bağlı olarak kâğıt veya elektronik ortamda teslim edilecektir. Bu faturalar internet dâhil olmak üzere her türlü elektronik araç ve ortamlar vasıtasıyla iletilebilecektir. Vergi mükellefi olmayanlara yapılan satışlarda fatura, malın teslimi ya da hizmetin ifası anında elektronik ortamda iletiliyorsa müşteriye bu faturanın kâğıt çıktısı verilir. Bu durumda çıktının satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanması zorunludur. Bu imkândan yararlanabilmek için faturanın malın teslimi anında düzenlenmesi zorunludur.

e-Arşiv Fatura irsaliye yerine geçer mi?

Ödeme Kaydedici Cihazlar üzerinden gerçekleştirilen ve e-Fatura veya elektronik arşiv faturası ile belgelendirilen satışlarda, ödeme kaydedici cihazlardan (yeni nesil dâhil) düzenlenecek bilgi fişi, satış anında düzenlenmek ve satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanmak şartıyla irsaliye yerine geçecektir. E arşiv olarak düzenlene faturaların irsaliye yerine geçebilmesi için “irsaliye yerine geçer “ifadesi fatura içerisinde yer almalıdır. e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflere e-Arşiv Fatura Uygulaması kapsamında düzenlenen fatura kâğıt ortamında teslim edilir. Bu kapsamda, alıcısına malın yanında kâğıt olarak verilen fatura, irsaliyeli fatura yerine kullanılabilir. Ancak bu imkândan yararlanabilmek için faturanın, malın teslimi anında düzenlenmesi ve “İrsaliye yerine geçer.” ifadesinin yazılması zorunludur.

e-Arşiv Fatura Uygulaması İle e-Fatura Saklama Hizmeti Arasındaki Farklar nelerdir?

e-fatura saklama hizmeti, e-fatura kapsamında oluşturulan faturaların saklanması hizmetini sunar. e-Arşiv Fatura uygulaması ise e-fatura haricinde kesilen faturaların e-Arşiv Fatura faturası şeklinde oluşturulmasını, 2. Nüshalarının elektronik ortamda saklanmasını ve belirlenen standart formatta aylık olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’na raporlanmasını kapsamaktadır.

e-Fatura farklı e-Arşiv Fatura farklı özel entegratörlerden kullanılabilir mi?

Evet. e-Fatura’yı ve e-Arşiv Fatura’yı farklı özel entegratörlerden kullanabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura uygulamasında fatura düzenleme süreci nasıl işler?

397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olanlara düzenledikleri faturaları anılan tebliğe göre e-Fatura olarak oluşturmak, iletmek, muhafaza ve istendiğinde ibraz etmek zorundadırlar. 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükelleflerine e-Arşiv Fatura Uygulaması kapsamında fatura oluşturmaya, kâğıt ortamında göndermeye ve oluşturulan faturaların ikinci nüshasını elektronik ortamda muhafaza ve istendiğinde ibraz etmeye zorunludurlar. Vergi mükellefi olmayanlara ise e-Arşiv Fatura Uygulaması kapsamında fatura oluşturmaya, müşterilerinin talebi doğrultusunda elektronik ortamda iletmeye veya kâğıt ortamında göndermeye, oluşturulan faturaların ikinci nüshasını elektronik ortamda muhafaza etmeye ve istenildiğinde ibraz etmeye zorunludurlar.

e-Arşiv Fatura uygulamasında özel entegratörün rolü nedir?

397 sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında Başkanlıktan Özel Entegrasyon izni alan mükellefler, bu Tebliğ kapsamında belge düzenlemek isteyen mükelleflere; e-Arşiv Fatura düzenleme ve GİB’e gönderilecek e-Arşiv Fatura raporu oluşturma, Faturayı mali mühürle onaylama, Zaman damgası kullanma (bu konudaki zorunluluk GİB tarafından şimdilik kaldırıldı) ve elektronik ortamda alıcıya iletme hizmeti verirler. e-Arşiv Fatura hizmetini Özel Entegratör sistemi üzerinden alan mükellefler, fatura ve elektronik arşiv raporlarında Özel Entegratörün mali mührünün ve zaman damgasının kullanılmasını talep edebilirler.

Hangi faturalar e-Arşiv Fatura’ya geçecek?

Firmada fatura kesilen her süreçte e-Fatura dışındaki tüm satışlar için e-Arşiv Fatura kesilecektir. Perakende satış, toptan satış, konsinye satış, bayi satış, masraf, alış iadesi ve e-Ticaret.

e-Arşiv Fatura'ya parçalı geçiş mümkün mü?

e-Arşiv Fatura’ya parçalı geçiş imkanı yoktur. Firmanın tüm satış kanallarının (toptan, e-ticaret ve perakende) ve tüm mağazalarının e-Arşiv Fatura’ya aynı anda geçmeleri gerekmektedir.

Gider pusulaları e-Arşiv Fatura'ya dahil midir?

Gider pusulaları tebliğde bulunmamaktadır. Dolayısıyla kullanıcılar gider pusulalarını olduğu gibi yapmaya devam edeceklerdir.

E-Ticaret satışlarında Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilmesi gereken ek bilgiler nelerdir?

e-Arşiv Fatura uygulaması izni olup internet üzerinde vergi mükellefi olmayan kişilere mal ve hizmet satışı yapanlar e-Arşiv Faturayı elektronik ortamda iletmek zorundadır. Söz konusu satışlarda kâğıt çıktının sevk edilen malın yanında müşteriye gönderilmesi gerekmektedir. E-Ticaret satışlarında satış işleminin yapıldığı web adresi, ödeme tipi, ödeme açıklaması, ödeme aracısı, ödemenin yapıldığı tarih, ürünün gönderildiği tarih, taşımayı yapan firma bilgisi ve iade bölümünde; malı iade edenin adı soyadı, adresi, imzası, iade edilen mala ilişkin cins, miktar, birim fiyat ve tutar bilgilerinin gönderilmesi gerekmektedir.

Uygulama kullanım videolarına nasıl ulaşabilirim?

Eğitim videoları için tıklayın.

Entegrasyon için servis kullanıcısı nasıl oluşturulur?

Turkcell E-Şirket’e giriş yapıldıktan sonra Görsel 1’de işaretli olan sağ üst ayarlar sekmesinden profilim seçeneğine tıklanır.

Görsel 1

Açılan ekranda Görsel 2’de işaretli olan sol taraftaki menüden Kullanıcı Yönetimi seçeneği seçilerek Yeni Kullanıcı Ekle butonuna tıklanır.

Görsel 2

Son olarak Görsel 3’te işaretli olan Kullanıcı Tipi olarak Servis Kullanıcısı ve Şube bilgisi seçilerek gerekli bilgiler doldurularak kaydet butonuna tıklanır ve servis kullanıcısı oluşur.

Görsel 3

Kooperatif İade Fatura XML yükleme nasıl yapılır?

XML İade örneğini almak için şifreli alanınızda "iade-beyan" menüsündeki "iade beyan raporu"na tıklayınız.

Görsel 4

Açılan sayfada hangi tarih aralığının iade örneklerini almak istiyorsanız "başlangıç ve bitiş tarihini" yazıp "fatura bekleyen talepleri" seçip "çalıştır"a tıklayınız.

Görsel 5

Açılan sayfada "iade örneği alınız"ı seçip "XML dosya olarak indir"i tıklayınız. 
Ardından, Turkcell eŞirket platformundaki E-Fatura menüsünden Taslaklar seçeneğine tıklanır.

Görsel 6

Görsel 7’de işaretli olan E-Fatura menüsünden Taslaklar seçeneğine tıklanır. Açılan ekranın sağ üst tarafındaki Fatura Yükle butonu seçilerek açılan menüden KOOP İade Yükle seçilir.

Görsel 7

Görsel 8’de açılan ekrana İade fatura XML dosyası yüklenerek kaydet butonuna tıklanır.

Görsel 8

Fatura ekranına XML’deki bilgiler doldurulmuş olarak gelir. İade fatura oluşturulması için doldurulan bilgileri kontrol ettikten sonra Gönder butonuna tıklanarak işlem tamamlanmış olur.

Görsel 9

Fatura iptali nasıl yapılır?

E-Fatura iptal işlemi yalnızca Gelir İdaresi Portali üzerinden yapılmaktadır. Video için tıklayın.

Birden fazla ön ek tanımlaması nasıl yapılır?

Birden fazla ön ek tanımlama işlemi destek ekibimiz tarafından yapılmaktadır. İletişim için 0 (850) 277 77 72 numarasını arayabilir veya destek@eplatform.com.tr adresine mail gönderebilirsiniz.

Unvan değişikliği durumunda neler yapılmalıdır?

Eski VKN’nize ait kullanıcı hesabının kapatılması gerekmektedir. Kapatma işlemini başlatmak için Kooperatifiniz ile görüşerek eski VKN’nize ait kullanıcının kaptılması ve yeni VKN’nize yeni kullanıcı oluşturulması için talepte bulunabilirsiniz.

KAMU kuruluşlarına kesilen faturalarda ödeme bilgileri doldurulması nasıl yapılır?

KAMU kurumlarına kesilen faturalarda PDF yüklemesi yapıldıktan sonra Görsel 10’da işaretli olan Asıl Alıcı Bilgileri altındaki, VKN, Unvan, İlçe, İl ve Ülke bilgilerinin doldurulması gerekmektedir.

Görsel 10

Görsel 10

Aynı ekran üzerinde bulunan Görsel 11’de işaretli olan Ödeme Bilgileri altında Ödeme Şekli Kodu, Hesap No ve Para Birimi bilgilerinin doldurulması zorunludur.

Görsel 11

Ön ek kullanıcı tanımlaması nasıl yapılır?

Ön ek kullanıcı tanımı yapılması için Ayarlar altından e-Belge Ayarlarına girerek Ön Ek Ayarları seçilmeli. Listelenen kullanıcılardan tanımlama yapılacak kullanıcı seçilerek Düzenle butonuna tıklanır.

Görsel 12

Açılan ekrandan tanımlanmak istenen ön ekler seçilerek Kaydet butonuna tıklanır.

Görsel 13

ARADIĞINIZI BULAMADINIZ MI?

Bize mail atın, 24 saat içersinde size geri dönüş sağlayalım.

destek@eplatform.com.tr