E-Şirket

E-ŞİRKET GİZLİLİK POLİTİKASI

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle "Turkcell Superonline" olarak anılacaktır.) tarafından toplanan ve işlenen kişisel veriler, Turkcell Superonline’ın koruması altındadır. Turkcell Superonline, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") ve ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel veriler, Turkcell Superonline tarafından E-Şirket (Bundan böyle "Uygulama" olarak anılacaktır.) Gizlilik Politikası kapsamında Kanun’a ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir. Kanun kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, aşağıdaki metni inceleyerek, Uygulama tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenebilecek olan kişisel veriler ve bunların işlenme amaçları, aktarılabileceği alıcı grupları, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin hakları hakkında bilgi edinebilir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

  Kişisel veriler, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi anlamına gelmektedir. Turkcell Superonline tarafından işlenebilecek kişisel verilerinize ait kategoriler, aşağıda belirtilmiştir:

  • Kimlik Bilgileri: Bu veri kategorisi, Vergi Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Numarası, ad, soyad gibi veri türlerini ifade etmektedir.
  • İletişim Bilgileri: Bu veri kategorisi, adres, e-posta adresi gibi veri türlerini ifade etmektedir.
  • Abonelik Bilgileri: Bu veri kategorisi, telefon numarası/iletişim numarası gibi veri türlerini ifade etmektedir.
  • Satış Kanallarındaki Bilgiler: Bu veri kategorisi, satış süreçlerinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler; Ödeme ve Finansal Bilgiler:a iletişime geçildiğinde elde edilen veriler; çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız; talebiniz halinde kimlik teyit vasıtası olarak kullanılmak üzere ses kaydınız; satış kanallarındaki talep ve işlem bilgileriniz gibi veri türlerini ifade etmektedir.
  • Ödeme ve Finansal Bilgiler: Bu veri kategorisi, borç bilgisi, tahsilat riski, (tedarikçiler için teminat tutarı, sözleşme bedeli) gibi veri türlerini ifade etmektedir.
 2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

  Kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

  • Sistemlerimiz üzerinden tanımlanan ürünlerin Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirimde bulunulması,
  • Cari hesaplar yönetimi, kasa&banka işlemleri, çek&senet işlemleri, alış&satış yönetimi, stok&hizmet yönetimi, hesap planı, fiş hareketleri ve dönem sonu işlemleri, maliyetlendirme, kur değerleme işlemleri, defter gönderimi, beyannameler, sabit kıymet yönetimi, ticari ve mali raporlar gibi muhasebe işlemlerinizin yürütülmesi,
  • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması; sistem ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
  • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi.
 3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

  Turkcell Superonline, kişisel verilerinizi bu Politika’da yer verilen amaçlarla Kanun ve sair mevzuat kapsamında aşağıdaki yurt içi alıcı gruplarına aktarabilecektir:

  • https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/genel-bakis/istiraklerimiz adresinde listelenen yurt içi grup şirketleri ve iş ortakları ile Turkcell Superonline nam ve hesabına hareket eden yetkilendirilmiş kişilere,
  • Satın almak istediğiniz veya kullandığınız ürün ve hizmetlerin temini ya da size ulaştırılması için işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarına, tedarikçi firmalara ve sair gerçek veya tüzel kişilere,
  • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili kurum veya kuruluşlara ve bunların belirlediği kişilere.
 4. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

  Kişisel verileriniz mobil uygulama, dijital sözleşme, taahhütname, form abonelik sözleşmesi, bayiler ve sair yüz yüze kanallar, çağrı merkezi, web sitesi ve her türlü yazılı, sözlü ve elektronik ortamlar vasıtasıyla, kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik rızanıza, Kanun veya ilgili mevzuatta belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuki sebeplere dayanarak, tamamen otomatik, kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilir, bu Politika’da yer verilen amaçlarla işlenebilir ve aktarılabilir.

  • Turkcell Superonline’ın tabi olduğu yerel veya yabancı mevzuatta öngörülmüş olması,
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek veya akdettiğiniz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,
  • Turkcell Superonline’ın hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,
  • Tarafınızca alenileştirilmiş olması,
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
  • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Turkcell Superonline’ın meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması.
 5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

  Kanun’un 11. maddesi gereğince; bu Politikanın “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle Turkcell Superonline’a başvurarak,

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme

  haklarına sahipsiniz.

 6. İLETİŞİM

  Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi aşağıdaki yöntemlerden biriyle iletebilirsiniz:

  • Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formunu cihazınıza indirdikten sonra dijital olarak doldurarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden mailto:turkcell.kisiselverilerikoruma@hs03.kep.tr adresine e-posta göndererek.
  • Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formunun çıktısını aldıktan sonra yazılı olarak doldurarak noter vasıtasıyla, “Turkcell Genel Müdürlük Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi No:20 Küçükyalı Ofis Park Maltepe/İstanbul” adresine ileterek
  • Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formunu doldurarak, talebinize ilişkin olarak detaylı açıklamalara yer vererek, destek@eplatform.com.tr talebinizi ileterek.
 7. POLİTİKA HAKKINDA

  Bu Politika Turkcell Superonline tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Turkcell Superonline, bu Politika’da, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. Turkcell Superonline tarafından yapılacak değişiklikler, Politika’nın  E-Şirket uygulamasında yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Politika’daki esaslı değişiklikler SMS, e-posta ya da fatura yoluyla tarafınıza bildirilecektir. Güncellenen Politika’yı kabul etmemeniz halinde, Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınızı kullanabilir veya uygulama kullanıcı hesabınızı silebilirsiniz.

  Politikada yer alan bilgiler, kişilerin yararlandığı ürün ve hizmetler ya da talep ve rızaları gibi hususlar nedeniyle kişiden kişiye farklılık gösterebilecektir.